فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری- اطلاعات نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 
 

 شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیرمسئول
زهرا احمدی پور
سردبیر
محمدرضا ویژه
اعضای هیات تحریریه
سیدمحمد هاشمی
محمدجواد جاوید
ولی رستمی
رضا موسی‌زاده
ابراهیم موسی‌زاده
محمدرضا ویژه
مرتضی نجابت خواه
مسلم آقایی طوق
محمد جلالی
محمدوزین کریمیان
شاپا چاپی     ۱۸۶۳- ۲۳۸۳
 
 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری:
http://qjal.smtc.ac.ir/find.php?item=1.39.27.fa
برگشت به اصل مطلب