فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری- هیات تحریریه
اعضای هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/18 | 

محمدرضا ویژه دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی(سردبیر)
سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی
رحمت اله قلی پور سوته استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران 

محمدجواد جاوید استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران 
ولی رستمی استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران
ابراهیم موسی‌زاده استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و مرکز آموزش مدیریت دولتی
رضا موسی‌زاده دانشیار حقوق عمومی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

مرتضی نجابت خواه دانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران
محمد وزین کریمیان دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 
مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه (مشاور علمی)
محمد جلالی استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی (مشاور علمی)


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری:
http://qjal.smtc.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب