فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری- هیات تحریریه
اعضای هیأت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | 
زهرا احمدی پور (مدیر مسئول)
محمدرضا ویژه دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی(سردبیر)

سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی
رضا موسی‌زاده دانشیار حقوق عمومی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
ولی رستمی دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
ابراهیم موسی‌زاده دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و مرکز آموزش مدیریت دولتی
مسلم آقایی طوق استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمد جلالی استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی 

محمد وزین کریمیان استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 
مرتضی نجابت خواه دانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری:
http://qjal.smtc.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب