فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری- مراحل داوری
مراحل داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
فرایند تدوین و نشر فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری
دریافت کلیه مقالات وصولی به سامانه فصلنامه حقوق اداری، بررسی اولیه و ارائه به سردبیر
اطلاع رسانی از طریق سامانه به نویسندگان مقالات تکمیل نشده
بررسی و تایید اولیه و تعیین داوران علمی در حوزه تخصصی مرتبط با موضوع مقاله
ارسال مقالات تعیین داور شده  به داوران
پیگیری نتایج مقالات از داوران
انعکاس نظرات داوران در خصوص اصلاح مقاله به نویسندگان و پیگیری اصلاح آنها و ارجاع به داور
دریافت نظرات نهایی داوران مقاله
دریافت وجه از مولف و صدور گواهی پذیرش مقالات
انتخاب مقالات آماده انتشار از میان مقالات پذیرش شده متناسب با سیاست فصلنامه جهت درج در یک شماره معین
برگزاری جلسه هیات تحریریه و تایید نهایی مقالات تعیین شده
ویرایش مقالات تایید شده
صفحه­آرایی ـ طرح جلد
بارگذاری در سامانه
چاپ

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری:
http://qjal.smtc.ac.ir/find.php?item=1.118.20.fa
برگشت به اصل مطلب