Journal archive for Google Scholar Robot!

Administrative Law

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداریVolume 6, Number 17 (2019-3)


امکان‌سنجی تراکم‌زدایی از تهران با اجرایی نمودن انتقال یا تفکیک پایتخت (مطالعه تطبیقی برخی کشورها)
امکان‌سنجی تراکم‌زدایی از تهران با اجرایی نمودن انتقال یا تفکیک پایتخت (مطالعه تطبیقی برخی کشورها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل حقوقی چالش‌های نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه
تحلیل حقوقی چالش‌های نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حق برخورداری از وکیل در رسیدگی‌های اداری در ایران و فرانسه
حق برخورداری از وکیل در رسیدگی‌های اداری در ایران و فرانسه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حمایت از حقوق زبانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
حمایت از حقوق زبانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری
نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نظام اداری در ارتقای نظام پاسخگویی (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)
نقش نظام اداری در ارتقای نظام پاسخگویی (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خصوصی‌سازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه و انگلستان
خصوصی‌سازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه و انگلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل نظارت انتظامی بر مأموران مالیاتی در پرتو اصول دادرسی مالیاتی
تحلیل نظارت انتظامی بر مأموران مالیاتی در پرتو اصول دادرسی مالیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش مشارکت شهروندان و کارمندان در تصمیم‌گیری‌های اداری مطلوب
نقش مشارکت شهروندان و کارمندان در تصمیم‌گیری‌های اداری مطلوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 16 (2018-12)


نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اقتصادی حقوق : تامین حداقل رفاه، تقلیل اختلاس
تحلیل اقتصادی حقوق : تامین حداقل رفاه، تقلیل اختلاس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت‌المال «با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداری‌ها»
صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت‌المال «با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداری‌ها»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی جایگاه مولفه های حقوق فرهنگی در نظام توسعه فرهنگی کشور
ارزیابی جایگاه مولفه های حقوق فرهنگی در نظام توسعه فرهنگی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ای در ساختار و صلاحیت آمبودزمان درنظام حقوقی ترکیه و پاکستان
مطالعه ای در ساختار و صلاحیت آمبودزمان درنظام حقوقی ترکیه و پاکستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی همکاری میان‌سازمانی در حفاظت محیط زیست در حقوق اداری ایران
آسیب‌شناسی همکاری میان‌سازمانی در حفاظت محیط زیست در حقوق اداری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری
بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران
کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظریه های مربوط به ماهیت حقوق اموال عمومی
نظریه های مربوط به ماهیت حقوق اموال عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاوشی در نظام حقوق اداری صدور مجوز هنرهای نمایشی در ایران
کاوشی در نظام حقوق اداری صدور مجوز هنرهای نمایشی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 15 (2018-10)


بررسی و تحلیل ارکان حکومت محلی در ژاپن
بررسی و تحلیل ارکان حکومت محلی در ژاپن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نسبت‌سنجی صلاحیت‌های شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور با مؤلفه‌های حکمرانی خوب
نسبت‌سنجی صلاحیت‌های شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور با مؤلفه‌های حکمرانی خوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شایسته‌گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا
شایسته‌گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت
درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیتهای پیش‌بینی شده وی در نظام حقوقی ایران
جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیتهای پیش‌بینی شده وی در نظام حقوقی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خصوصی‌سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حقوق ایران و فرانسه
خصوصی‌سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حقوق ایران و فرانسه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 14 (2018-7)


تسری رقابت غیرمنصفانه به نمودهای فرهنگ عامه
تسری رقابت غیرمنصفانه به نمودهای فرهنگ عامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (با تأکید بر پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه)
آسیب‌شناسی سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (با تأکید بر پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سازوکارهای موجود در نظام حقوق مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه
سازوکارهای موجود در نظام حقوق مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قابلیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه
بررسی قابلیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثبات نفع در «دعوای حقوق عمومی»
اثبات نفع در «دعوای حقوق عمومی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط رعایت حقوق دفاعی و کرامت انسانی افراد در حقوق اداری ایران و فرانسه
بررسی ارتباط رعایت حقوق دفاعی و کرامت انسانی افراد در حقوق اداری ایران و فرانسه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران
فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 13 (2018-3)


دادرسی اداری در حوزۀ میراث فرهنگی غیرمنقول
دادرسی اداری در حوزۀ میراث فرهنگی غیرمنقول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی حقوقی ادغام صندوق‌های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران
امکان‌سنجی حقوقی ادغام صندوق‌های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظارت کارآمد بر انتخابات
نظارت کارآمد بر انتخابات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تطبیقی معیارهای اعمال نظارت قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان
مطالعه تطبیقی معیارهای اعمال نظارت قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل نظام صدور مجوز تولید و عرضه آثار سینمایی در حقوق اداری ایران
تحلیل نظام صدور مجوز تولید و عرضه آثار سینمایی در حقوق اداری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران
ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 12 (2018-2)


حُسن ‌نیت در حقوق دادرسی
حُسن ‌نیت در حقوق دادرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتاری در حقوق نمودهای فرهنگ‌عامه؛ با تأکید بر ضوابط بهره‌برداری آزاد از نمودها  
گفتاری در حقوق نمودهای فرهنگ‌عامه؛ با تأکید بر ضوابط بهره‌برداری آزاد از نمودها  
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در حقوق عمومی اختراع
پژوهشی در حقوق عمومی اختراع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات ملی در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه
اقدامات ملی در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به حق اداره مطلوب در حقوق اداری ایران
نگاهی به حق اداره مطلوب در حقوق اداری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران 
جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 11 (2016-11)


مبانی لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی‌شده متولّیِ خدمات عمومی
مبانی لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی‌شده متولّیِ خدمات عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم وضع نظام حمایتی خاص "sui generis" برای حمایت از جلوه‌های فرهنگ عامه
لزوم وضع نظام حمایتی خاص "sui generis" برای حمایت از جلوه‌های فرهنگ عامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل رویکردهای مقررات‌گذاری در بیمه‌های تجاری ایران و ارائه الگوی مطلوب
تحلیل رویکردهای مقررات‌گذاری در بیمه‌های تجاری ایران و ارائه الگوی مطلوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌های حمایت حقوقی از نمودهای فرهنگ عامه در ایران و راهکارهای آن
چالش‌های حمایت حقوقی از نمودهای فرهنگ عامه در ایران و راهکارهای آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر نظریه دولت بر پیدایش حقوق اداری
تأثیر نظریه دولت بر پیدایش حقوق اداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی بند هـ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
نقد و بررسی بند هـ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2016-7)


چالش‌‌های دولت تنظیم گر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی
چالش‌‌های دولت تنظیم گر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نظریه خدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویه قضایی ایران
نظریه خدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویه قضایی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Studies on Legal Alternatives for Resolving Collective Tensions Resulting from Strikes in Public Service Sectors:The Comparative studies of German, Franch, Italian and Iranian Systems
بررسی تطبیقی رهیافت‌های حقوقی برای حل تنش‌های ناشی از اعتصاب در بخش‌های خدمات عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران
مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سازمان بازرسی؛ معناشناسی حُسن جریان امور و روش شناسی تعیین شاخص ها
سازمان بازرسی؛ معناشناسی حُسن جریان امور و روش شناسی تعیین شاخص ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی حقوقی تراکم زدایی از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی تراکم زدایی از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2016-2)


پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه‌ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه
پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه‌ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قواعد اختصاصی قراردادهای بالادستی نفت با تاکید بر قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC
بررسی قواعد اختصاصی قراردادهای بالادستی نفت با تاکید بر قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطیبقی نظارت قضایی بر تعیین منابع درآمدی شهرداری در ایران و انگلستان
بررسی تطیبقی نظارت قضایی بر تعیین منابع درآمدی شهرداری در ایران و انگلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نسبت ابزارهای خط مشی عمومی با مکاتب فکری
نسبت ابزارهای خط مشی عمومی با مکاتب فکری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی فرایند دادرسی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری: تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب
آسیب‌شناسی فرایند دادرسی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری: تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معیارهای کارامدی درون‌سازمانی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی (با تأکید بر کنوانسیون مریدا و طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی)
معیارهای کارامدی درون‌سازمانی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی (با تأکید بر کنوانسیون مریدا و طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2015-7)


تأملی بر حق مکتسب در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
تأملی بر حق مکتسب در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفکیک صلاحیت‌های اشخاص حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران 
تفکیک صلاحیت‌های اشخاص حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی
داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گسترۀ کنترل قضایی صلاحیت اختیاری در ایران (با نگاهی به انگلستان) 
گسترۀ کنترل قضایی صلاحیت اختیاری در ایران (با نگاهی به انگلستان) 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل قراردادهای دولتی 
جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل قراردادهای دولتی 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2015-5)


آسیب‌شناسی حقوقی برگزاری مناقصات در ایران
آسیب‌شناسی حقوقی برگزاری مناقصات در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری؛ مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری از دید کارکنان دانشگاه بیرجند 
سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری؛ مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری از دید کارکنان دانشگاه بیرجند 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies for promoting civil rights from the perspective of Imam Ali
راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی از منظر حضرت علی (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌های مقررات‌گذاری در صنعت بیمه تجاری کشور
چالش‌های مقررات‌گذاری در صنعت بیمه تجاری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی 
تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عام‌الشمول؛ بررسی نظریات شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری 
شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عام‌الشمول؛ بررسی نظریات شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2015-2)


قائم مقامی مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی
قائم مقامی مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی، اصول و اهداف نظام اداری در رسائل حکومت اسلامی (1357-1342)
مبانی، اصول و اهداف نظام اداری در رسائل حکومت اسلامی (1357-1342)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه ی اشخاص
اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه ی اشخاص
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تمیز میان «تفویض اختیار قانونگذاری» و «اعطای صلاحیت تخییری» در آرای دیوان عالی آمریکا
تمیز میان «تفویض اختیار قانونگذاری» و «اعطای صلاحیت تخییری» در آرای دیوان عالی آمریکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه دولت مرکزی و شوراهای محلی در ایران
رابطه دولت مرکزی و شوراهای محلی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت
عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2014-11)


سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر
سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت حقوقی تملک‌های دستگاه‌های اجرایی پس از انتفای طرح
وضعیت حقوقی تملک‌های دستگاه‌های اجرایی پس از انتفای طرح
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری
برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأمّلی بر سیر تحوّلات تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری
تأمّلی بر سیر تحوّلات تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2014-8)


نظام حقوقی ورود به خدمت دولت در ایران
نظام حقوقی ورود به خدمت دولت در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی و اصول عدالت استخدامی در نظام حقوقی اسلام
مبانی و اصول عدالت استخدامی در نظام حقوقی اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر دوره آزمایشی استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری
تحلیلی بر دوره آزمایشی استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌های نظارتی بر نحوه ارجاع‌ اختلافات اموال عمومی و دولتی به داوری؛ مطالعه موردی قراردادهای حوزه نفت و گاز
روش‌های نظارتی بر نحوه ارجاع‌ اختلافات اموال عمومی و دولتی به داوری؛ مطالعه موردی قراردادهای حوزه نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار
بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی
نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2014-5)


بررسی حقوقی تغییر کاربری ساختمان‌های واقع در مناطق شهری در قوانین و مقررات ایران
بررسی حقوقی تغییر کاربری ساختمان‌های واقع در مناطق شهری در قوانین و مقررات ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران
جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصل لزوم در ایقاعات اداری
اصل لزوم در ایقاعات اداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسئولیت مدنی دولت در اطاله دادرسی
مسئولیت مدنی دولت در اطاله دادرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قواعد و شرایط اجرای اعمال اداری یک‌جانبه
قواعد و شرایط اجرای اعمال اداری یک‌جانبه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصول و مبانی تحقق انضباط اداری در نظام حقوقی ایران
اصول و مبانی تحقق انضباط اداری در نظام حقوقی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2014-2)


قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت تطبیقی
قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان
بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حقوق اداری از منظر نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری و برقراری حاکمیت قانون
حقوق اداری از منظر نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری و برقراری حاکمیت قانون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه تعدیل در قراردادهای اداری ایران
جایگاه تعدیل در قراردادهای اداری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین عوامل تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان
تبیین عوامل تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل جرم شناسانه جرایم مالی کارکنان دولت (مطالعه موردی جرم اختلاس)
تحلیل جرم شناسانه جرایم مالی کارکنان دولت (مطالعه موردی جرم اختلاس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-12)


دعوای الزام در نظام دادرسی اداری در انگلستان با رویکردی تطبیقی به نظام دادرسی اداری در ایران
دعوای الزام در نظام دادرسی اداری در انگلستان با رویکردی تطبیقی به نظام دادرسی اداری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساده‌سازی اداری و راهکارهای آن
ساده‌سازی اداری و راهکارهای آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند
ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی حقوقی نقش مدیران در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
آسیب‌شناسی حقوقی نقش مدیران در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین، مقررات و رویه‌ی قضائی جمهوری اسلامی ایران
اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین، مقررات و رویه‌ی قضائی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسئولیت مدنی دولت ناشی از تصویب، تغییر و یا عدم اجرای طرح های شهری
مسئولیت مدنی دولت ناشی از تصویب، تغییر و یا عدم اجرای طرح های شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles